rainy_lily: (sea)
[personal profile] rainy_lily
я веду цей жж як особистий щоденник вражень, думок і цікавих знахідок, а також як творчий блог. я люблю: подорожувати, читати, хендмейдити, бавитись у фотографа, маю в житті Родзинку. у вільний від творчості час працюю журналістом ;)

маю багато мрій, одні з них - це ровер і дзеркалка, гроші на які я збираю завдяки своїй творчості. наприклад, в'яжу на замовлення палітурки для читалок. якщо  бажаєте замовити в мене таку палітурку, або іншу в'язану чи вишиту штуку, з тих, що є у мене в жж чи у вас у мріях, пишіть у пп або у коменти до будь-якого посту.

ТВОРЧІСТЬ

пост. скриптум. для всіх, хто хоче у друзі - величезне прохання писати коменти під цим постом, інакше ризикуєте бути непоміченими. ботів розвелось страшне багато, не встигаю слідкувати за справжніми людьми.

і два вішлісти від суперскромної мене
творчий вішліст
людський вішліст
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Sep. 23rd, 2017 09:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014