rainy_lily: (summer)
[personal profile] rainy_lily
цей запис довго лежав у відкладених - і саме у вівторок, після натхненних великодніх вихідних, захотілося ще чогось прекрасного. великі вікна у квартирі - це для мене практично вимога номер один. я зі своєю кімнатою на несонячній стороні, де ще й балкон і темні штори їдять світло, страждаю від його відсутності. тому мрію про великі і світлі вікна, через які день вливатиметься у кімнату з усією своєю силою. а особливо мені подобаються заокруглені вікна - ще більше простору! чомусь одразу асоціації з англійськими особняками або з квартирами-студіями (які мені теж страшенно подобаються!) десь у Нью-Йорку і обов'язково щоб необроблена стінка з червоної цегли.

з такими вікнами хочеться прокидатися раніше й зустрічати новий день без біганини і невстигання. а ще - малювати, читати або просто ніжитися у потоках світла) далі невелика підбірка заокруглених вікон, а кому буде мало - є ще просто красиві вікна у мене на Pinterest.

fcd6c18cd297ad9a6d2c76b054149fa8

1.
7ebe0a0e54d964ff1cdb539743e70b44

2.
03e38d0a1a6e460c67ea9ca5a7f69c0f
3.
79aa3f155a80efe35581ad3c527de16c
4.
8353aed285c149cb4a877c3e42ee683d
5.
83641c81395f48c6b865f18ee4249f13
6.
2162882a6c8f3d7b52a4845ce3cd9e98
7.
211a5b8096d05a5f31233f2ec852b660
8.
19211291897d86b33d2b9addd1582695
9.
afcad022f39dc4343dfe80768725d5c9
10.
d22aa9362fdd83243bf1cb19cb73dcfd
11.
8ce7875aea2acc1b353307767a17c313
12.
80f682e778eb75f25ca59c04e8ad6fae
13.
83b8fcd9a64269bb2b403ef4f577acc1
14.
3b248ce9a363376702f1d9f02af95a22
15.
ef9c55fdbe19892734e4c3b1d97e34be
16.
84d1f8851b448ecc53fdf694b8a21fc6
17.
77c853e5ee491933c112927c440a79f1
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Sep. 23rd, 2017 09:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014